Menu

JOM اجتماعی

خدمات برق

مراحل عمليات جوشكاري :

1 - دوسر قطعات هادي را با كمك برس سيمي از اكسيد هاي سطحي ، روغن و گرد و خاك پاك نمائيد . قالب گرافيتي از پيش انتخاب شده را پيش گرم كنيد تا عاري از رطوبت شود .

2 - موقعيت قطعات هادي را در داخل قالب گرافيتي تنظيم نمائيد . هاديها بايد عاري از تنش باشند .

3 - گيره نگهدارنده را محكم كنيد .

4 - پولك ته پوش را در داخل محفظه انفجار قالب قرار دهيد تا راهگاه و محفظه تحتاني را كاملاً بپوشاند .

5 - پودر جوش را از داخل كپسول هاي پلاستيكي ، مستقيماً درون بوته انفجار قالب گرافيتي ، تخليه نمائيد . مراقب باشيد كپسول پودر جوش سرخالي نباشد و خرج انفجار كه معمولاً در ته كپسول قرار دارد با پودر جوش مخلوط نشده باشد و كاملاً در سطح پودر تخليه شود .دقت نمائيد حجم پودر مصرفي دقيقاً مطابق جداول انتخاب اقلام بكار گرفته شود و در غير اينصورت استفاده از حجم بيشتر باعث پر شدن راهگاه و استفاده از حجم كمتر باعث ايجاد اتصال ناقص و مختل خواهد شد .

6 - درپوش قالب گرافيتي را روي آن قرار داده و از صحت قرار گيري هادي ، قالب و گيره در محل هاي مورد نظر اطمينان حاصل نمائيد .

7 - با استفاده از فندك در نزديكي حفره در پوش ، ايجاد جرقه نمائيد . انفجار محدود حادث و فرآيند جوشكاري بوقوع خواهد پيوست . پس از چند ثانيه مي توانيد گيره را باز نموده و اتصال را خارج نمائيد .

8 - براي تميز كاري و آماده سازي قالب براي جوش بعدي از كاردك تميز كاري و فرچه مويي استفاده نمائيد .

 

زمين كردن تجهيزات

 فرايند جوشكاري ويژه اتصالات مدفون

 يكي از مسائل مهم كه رابطه مستقيمي با حفاظت تجهيزات برقي و جان انسانهايي كه بطور مستقيم از آنها استفاده ميكنند دارد ، موضوع ارتينگ يا زمين كردن است . حفظ تجهيزات و سرمايه در مقابل حوادثي شبيه به اتصال كوتاه ،صاعقه و اضافه ولتاژهاي لحظه اي ، طرح و اجراي سيستم زمين را ضروري نموده است .

 ايجاد يك سيستم زمين مناسب و هم پتانسيل اولين قدم در مسير تامين حفاظت است و حفظ كيفيت آن اگر مهمتر از قدم اول نباشد ، از آن كمتر نيست .

 

فرايند جوشكاري

 حاصل انفجار پودر جوش يك مخلوط مذاب همگن مس به همراه سرباره اكسيد آلومينيم خواهد بود و مذاب حاصل ، پولك ته پوش را ذوب كرده و در پيرامون هاديهاي داخل محفظه جوش ، جاري مي شود . حرارت فوق العاده و لحظه اي انفجار باعث ذوب ناگهاني و موضعي هاديها و ايجاد اتصال از نوع پيوند مولكولي آنها خواهد شد .

 جوشكاري انفجاري فرايندي است كه امكان اتصال دو هادي همجنس ( مس به مس ، آلومينيم به آلومينيم ) و يا غير همجنس ( مس به آلومينيم و آلومينيم به فولاد ) را در اندازه و شكل هاي مختلف فراهم مي نمايد . پيوند حاصل از جوش انفجاري، مولكولي بوده و در مقابل خوردگي بسيار مقاوم است و اثرات مخرب حاصل از جوش معمولي مانند تنش هاي محبوس يا تغيير شكل هادي يا تغيير ساختار ميكروسكوپي حاصل از ازدياد درجه حرارت در منطقه جوش را ندارد .

 

ويژگيهاي اتصال

  هدايت جريان الكتريكي محل اتصال از خود هادي بيشتر است .

به مرور زمان كيفيت اتصال تغيير نمي كند .

پيوند مولكولي دائمي مابين فلز جوش و هادي ها تشكيل پيل الكتريكي و آغاز فرايند خوردگي ممانعت مي كند .

بين هاديها پيوند مولكولي مداوم ايجاد ميشود كه هميشگي است و با گذشت زمان دچار خوردگي نمي شود .

در مقابل فشارهاي ناگهاني مقاوم است .

هزينه عملياتي كمي دارد .

به ابزار هاي مصرفي سبك و ارزاني نيازمند است .

سريع است .

مهارت چنداني نمي خواهد .

به انرژي حرارتي خارجي يا نيروي برق و باتري احتياج ندارد .

بررسي كيفي اتصال با چشم غير مسلح بسادگي قابل انجام است .

عموماً نقاط اتصال در يك مدار الكتريكي بخصوص سيستم گراند به عنوان نقاط ضعف از ديدگاه قطع اتصال يا خوردگي محصوب مي شوند . لذا كيفيت اين اتصالات درجه حفاظت را در تاسيسات كه زمين شده اند تعيين مي نمايد و به همين دليل استفاده از اين نوع جوشكاري ، فاكتور موثري در ارتقاء كيفيت سيستم زمين محسوب مي شوند .

 

ابزار و مواد مصرفي در عمليات جوشكاري

 پودر جوش :

 پودر جوش معمولاً مخلوطي از اكسيد مس و آلومينيم مي باشد كه در كپسولهاي پلاستيكي برحسب نوع و وزن بسته بندي مي شوند .

هر كپسول حاوي مقدار مشخصي پودر جوش و مقدار كافي چاشني انفجاري در ته كپسول مي باشد . كپسولها به همراه پولك هاي ته بند در يك قوطي پلاستيكي درب دار بسته بندي شده و در كارتن چيده مي شوند .

حمل و نقل اين مواد بدون نياز به مراقبت ويژه صورت مي پذيرد و قابليت انفجار ناگهاني خطرناك را در غياب جرقه ندارد . پنج نوع پودر جوش موجود ميباشد .

قالبهاي گرافيتي

 هنگام استفاده از اين قالبها آنچه باعث انجام دقيق عمليات اتصال مي شود استفاده از قالبهاي گرافيتي دقيق است . قالب گرافيتي وظيفه هدايت و تنظيم سرعت مذاب حاصل از واكنش انفجار و ايجاد شكل نهائي مورد نظر را بر روي مذاب و هاديها به عهده دارد .مواد اوليه قالب از گرافيت مقاوم به حرارتهاي بالا انتخاب مي شود . يك قالب در شرايط عادي قابليت تحمل شوك حرارتي حداقل 50 اتصال را دارد .

 براي شناسايي سريعتر قالبها هر يك از آنها با يك پلاك فلزي كه مشخصات فني كد قالب ، نوع و وزن پودر جوش مصرفي روي آن حك شده تجهيز شده اند .

قالبها در انواع دو راهه و سه راهه نمره پنجاه و هفتاد سيم به سيم و صفحه به سيم موجود مي باشند .

گيره دستي با مكانيزم قفل شونده و ساده اي براي نگهداري صحيح و محكم دو نيمه قالب در مقابل هم ساخته شده است . دو نوع از اين گيره ها قادرند در مجموعه بزرگي از قالبها مورد استفاده قرار بگيرند و براي قالب هاي مخصوص و كوچك گيره هاي خاصي ارائه خواهد شد .

. استفاده از گيره ها بعلت طراحي مناسب ، فوق العاده آسان مي باشد و مكانيزم ساده عملكرد ، عمري طولاني به آنها بخشيده است .

براي استفاده از قالبها در جوشكاري روي ستونهاي فلزي عمودي به راحتي ميتوان از گيره هاي خاصي استفاده كرد .

 فندك

 براي توليد جرقه مولد انفجار در بوته ذوب از يك فندك مخصوص تفنگي شكل استفاده مي كنند .

 

 

 

دستكش نسوز

 از اين دستكش براي نگهداري گيره و جلوگيري از سوختن دست در اثر حرارت ناشي از انفجار و نظافت قالب گرافيتي استفاده مي شود .

 

 خمير نسوز

 براي مسدود نمودن روزنه ها و شكافهاي بين سيم و قالب و جلوگيري از بيرون ريختن مواد مذاب ( خراب شدن جوش ) و همچنين در مواردي كه نمره سيم و الكترود هماهنگ نباشد مورد استفاده قرار مي گيرد .

 در زير نمونه اي از مجموعه تجهيزات جوشكاري اگزوترميك شامل قالب ها ، گيره هاي نگهدارنده ، پودر هاي جوش ، باروت ، خمير نسوز و وسايل نظافت را مشاهده مي كنيد .

 

نكات كاربردي :

  قبل از استفاده از قالب گرافيتي ، بخصوص در مناطق مرطوب يا فصول سرد ، آنرا كمي گرم كنيد تا مراحل انفجار بطور كامل انجام شود . رطوبت جذب شده در گرافيت ، باعث اشكال در انفجار مي شود .

براي نظافت قالب گرافيتي و پاك سازي مواد باقيمانده از انفجار بر روي محفظه داخلي آن ، هنگامي عمل كنيد كه قالب هنوز سرد نشده است .

 

ارت:
در سایتهای کامپیوتری زمین مناسب از دو بابت حائز اهمیت می‌باشد :
الف ـ حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها
ب ـ هم پتانسیل بودن تجهیزات نصب‌شده در سایت و كاركرد صحیح آنها بخصوص تجهیزات دیجیتال و انتقال دیتا با توجه به بكارگیری تجهیزات کامپیوتری جدید  لازم است به موضوع ارت و روش اجرای اصولی آن اهمیت بیشتری داده شود تا در آینده از آسیب رسیدن به نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری پیشگیری شده و از عملكرد صحیح تجهیزات اطمینان داشته باشیم .

لزوم استفاده از سیستم ارت :
به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه كه باعث صدمه دیدن دستگاهها و افراد می‌شود ، همچنین ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناك ناشی از برخورد صاعقه با دكلهای کامپیوتری را باید در جایی خنثی نمائیم . به همین منظور استفاده از سیستم ارت و حفاظت از تجهیزات بسیار لازم و ضروری است بعلاوه با افزایش استفاده از سیستمهای دیجیتالی و حساس ، لزوم بازنگری در طراحی ، نصب و نگهداری سیستمهای حفاظتی گراندینگ وجود دارد .
به طور خلاصه اهداف بكارگیری سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند از :
الف ـ حفاظت و ایمنی جان انسان
ب ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی
ج ـ فراهم آوردن شرایط ایده‌ال جهت كار
د ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی
ه ـ حذف ولتاژ اضافی
و ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه
ز ـ اطمینان از قابلیت كار الكتریكیروشهای اجرای ارت یا زمین حفاظتی :

 


بطور كلی جهت اجرای ارت و سیستم حفاظتی دو روش كلی وجود دارد كه ذیلاً ضمن بیان آنها ، موارد استفاده و تجهیزات مورد نیاز هر روش و نحوه اجرای هر یك بیان می‌گردد .

1ـ زمین عمقی :
در این روش كه یك روش معمول می باشد از چاه برای اجرای ارت استفاده می شود.

2- زمین سطحی:
در این روش سیستم ارت در سطح زمین (برای مناطقی كه امكان حفاری عمیق در آنها وجود ندارد) و یا در عمق حدود 80 سانتیمتر اجرا می گردد.
در چه شرایطی از روش سطحی برای اجرای ارت استفاده نمائیم ؟
 در مكانهایی كه :
ـ فضای لازم و امكان حفاری در اطراف سایت وجود داشته باشد .
ـ ارتفاع از سطح دریا پائین باشد مانند شهرهای شمالی و جنوبی كشور .
ـ پستی و بلندی محوطه سایت كم باشد .
ـ فاصله بین دكل و سایت زیاد باشد .
با توجه به مزایای روش سطحی اجرای ارت به این روش ارجحیت دارد .

اجرای ارت به روش عمقی :

الف ـ انتخاب محل چاه ارت :
چاه ارت را باید در جاهایی كه پایین‌ترین سطح را داشته و احتمال دسترسی به رطوبت حتی‌الامكان در عمق كمتری وجود داشته باشد و یا در نقاطی كه بیشتر در معرض رطوبت و آب قرار دارند مانند زمینهای چمن ، باغچه‌ها و فضاهای سبز حفر نمود.ب- عمق چاه
با توجه به مقاومت مخصوص زمین ، عمق چاه از حداقل 4 متر تا 8 متر و قطرآن حدودا 80 سانتیمتر می تواند باشد. در زمین هایی كه با توجه به نوع خاك دارای مقاومت مخصوص كمتری هستند مانند خاكهای  كشاورزی و رسی عمق مورد نیاز برای حفاری كمتر بوده و در زمینهای شنی و سنگلاخی كه دارای مقاومت مخصوص بالاتری هستند نیاز به حفر چاه با عمق بیشتر می باشد. برای اندازه گیری مقاومت مخصوص خاك از دستگاههای خاص استفاده می گردد. در صورتی كه تا عمق 4 متر به رطوبت نرسیدیم و احتمال بدهیم در عمق بیشتر از 6 متر به رطوبت نخواهیم رسید نیازی نیست چاه را بیشتر از 6 متر حفر كنیم . بطور كلی عمق 6 مترو قطر حدود 80 سانتیمتر برای حفر چاه پیشنهاد می گردد.
محدوده مقاومت مخصوص چند نوع خاك در جدول زیر آمده است.نوع خاك                           مقاومت مخصوص زمین ( اهم متر )
باغچه‌ای                                             5 الی 50
رسی                                                 8 الی 50
مخلوط رسی ، ماسه‌ای و شنی             25 الی 40
شن و ماسه                                      60 الی 100
سنگلاخی و سنگی                          200 الی 10000


ج ـ مصالح مورد نیاز
مصالح مورد نیاز و مشخصات آن برای اجرای چاه ارت ( روش عمقی ) و Rod كوبی ( روش سطحی ) در جدول زیر آمده است.


ردیف            نوع جنس                                                       توضیحات
        
1 .             میله برقگیر                                      میله برقگیر به طول 5/1متر و قطر آن16 میلیمتر وجنس آن مس خالص و نوك تیزباشد
2  .       بست میله برقگیر به سیم ارت                   جهت اتصال میله برقگیر به سیم ارت در نقاطی كه ارتفاع دكل حدودا 20 متر باشد
3 .                     یوبولیت                                  جهت استغاده در میله برقگیر
4.               بست سیم به دكل                          سیم نمره 50 را به اندازه های لازم بریده و رشته رشته كرده جهت اتصال سیم ارت به دكل استفاده می نمائیم
5.           تسمه آلومینیومی یا مسی                   در اندازه 3*30*100 میلیمتر عدد بكار گیری با یوبولیت جهت بستن میله برق گیر در دكل های مهاری
6.           سیم مسی نمره 50 متر                       7 رشته    
7.                   كابلشو نمره 50                          جهت اتصال سیستم ارت به شینه داخل سایت و یا اتصال پای دكلهای مهاری و خود ایستا به سیستم ارت
8.                  لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر             برای ایجاد پوشش عایق روی سیم مسی در محوطه و محل تردد
9.      بست لوله پلی اتیلن همراه پیچ و رولپلاك     جهت اتصال لوله پلی اتیلن به دیوار
10.            پودر انفجاری cadweld                      جهت جوش دادن سیم به صفحه یا سیم به میله ROD یا اتصال سیمها به یكدیگردر نقاطی كه دسترسی به جوش نقره یا جوش برنج وجودندارد .                                                                        
11.     شینه مسی به ابعاد 3*30*250 میلیمتر     برای نصب در داخل سایت و اتصال دستگاهها به آن
12.           صفحه مسی 5.*50*50                    مورد استفاده در روش عمقی ×
13.               مقره همراه پیچ و رولپلاك                جهت اتصال شینه مسی به دیوار
14 .     پیچ و مهره نمره 8 با واشر فنری و تخت       جهت استفاده شینه مسی –پلیت-شینه پای دكل و …
15.         بست سیم به صفحه مسی                  به منظورمحكم كردن اتصال سیم روی صفحه مسی
16 .           بست دو سیم نمره 50                      جهت اتصال دو سیم نمره 50 روی زمین
17.    پلیت مخصوص اتصال میله برقگیر به دكل       برای دكل های خود ایستای 60متری استفاده می گردد.
18.   شینه مسی مخصوص پای دكل 3*30*100    برای وصل نمودن پای دكل های خود ایستای 60متری به سیستم ارت
19  .                   میله ROD                              در روش سطحی استفاده می گردد.
20 .     بست مربوط به سیم مسی و میله ROD     برای اتصال سیم به میله برقگیر یاROD                           
21 .         كرپی ابروئی همراه پیچ و مهره              برای بستن میله برقگیر به دكل های 100 فوتی و دكل های خود ایستای لوله ای 
22  .             بنتونیت اكتیو كیلو                         برای روش عمقی و سطحی
23 .            بست میله برقگیر به پلیت                جهت اتصال میله برقگیر به پلیت در دكلهای خود ایستای60متری
 
× : صفحه مسی به ابعاد 5/.*40*40 سانتیمتر برای مناطق شمالی كشور و 5/0*50*50 سانتیمتر برای مناطق نیمه خشك مانند تهران و 5/0*70*70 سانتیمتر برای مناطق كویری استفاده شده باشد . از صفحه مسی با ضخامت 3 یا 4 میلیمتر نیز می توان استفاده نمود.

د - اتصال سیم به صفحه مسی
اتصال سیم به صفحه مسی بسیار مهم می باشد و هرگز و در هیچ شرایطی نباید این اتصال تنها با استفاده از بست ، دوختن سیم به صفحه و یا … برقرار گردد.بلكه حتما باید سیم به صفحه جوش داده شود و برای استحكام بیشتر با استفاده از 2 عدد بست سیم به صفحه ( ردیف 15 جدول مصالح مورد نیاز )بسته شده و محكم گردد.

برای جوش دادن قطعات مسی به یكدیگر از جوش برنج یا نقره استفاده شود و در صورت عدم دسترسی به این نوع جوش از جوش (Cadweld) استفاده گردد .
ه - حفر چاه ارت
با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه چاهی با عمق مناسب و در مكان مناسب (با توجه با راهنمای انتخاب محل چاه ارت ) حفر گردد. شیاری به عمق 60سانتیمتر از چاه تا پای دكل برای مسیر سیم چاه ارت تا برقگیر روی دكل همچنین برای سیم ارت داخل ساختمان حفر نمائید. در صورتی كه مسیر 2 سیم مشترك باشد بهتر است مسیر دو سیم ایزوله گردند. همینطور مسیر سیمها باید كوتاهترین مسیر بوده و سیم میله برقگیر و ارت حتی الامكان مستقیم و بدون پیچ و خم باشد و نبایستی خمهای تند داشته باشد و در صورت نیاز به خم زدن سیم در طول بیش از 50 سانتیمتر انجام گردد.

و - پر نمودن چاه ارت
-ابتدا حدود 20 لیتر محلول آب و نمك تهیه و كف چاه میریزیم بطوریكه تمام كف چاه را در برگیرد بعد از 24 ساعت مراحل زیر را انجام می دهیم .
2-به ارتفاع 20 سانتیمتر از ته چاه را با خاك رس و یا خاك نرم پر مینمائیم.
3- به مقدار لازم (حدود 450كیلو گرم معادل 15 كیسه 30 كیلو گرمی)بنتونیت را با آب مخلوط كرده و بصورت دوغاب در میاوریم و مخلوط حاصل را به ارتفاع 20 سانتیمتر از كف چاه میریزیم هر چه مخلوط حاصل غلیظ تر باشد كیفیت كار بهتر خواهد بود.
4-صفحه مسی را به 2 سیم مسی نمره 50 جوش میدهیم این سیمها یكی به میله برقگیر روی دكل و دیگری به شینه داخل ساختمان خواهد رفت بنابراین طول سیم ها را متناسب با طول مسیر انتخاب می نمائیم.
5- صفحه مسی را بطور عمودی در مركز چاه قرار می دهیم.
6- اطراف صفحه مسی را با دوغاب تهیه شده تا بالای صفحه پر می نمائیم.
7- لوله پلیكای سوراخ شده را بطور مورب در مركز چاه و در بالای صفحه مسی قرار می دهیم و داخل لوله پلیكا را شن میریزیم تا 50 سانتیمتر از انتهای لوله پر شود این لوله برای تامین رطوبت ته چاه می باشد و در فصول گرم سال تزریق آب از این لوله بیشتر انجام گردد. لازم بذكر است در مواردی كه چاه ارت در باغچه حفر شده باشد و یا ته چاه به رطوبت رسیده باشد و یا كلا در جاهایی كه رطوبت ته چاه از بالای چاه یا از پایین چاه تامین گردد نیازی به قراردادن لوله نمی باشد .
8- بعد از قراردادن لوله پلیكا به ارتفاع 20 سانتیمتر از بالای صفحه مسی را با دوغاب آماد شده پر مینمائیم.
9-الباقی چاه را هم تا 10 سانتیمتر بر سر چاه مانده ، با خاك معمولی همراه با ماسه یا خاك سرند شده كشاورزی پر می نمائیم و 10 سانتیمتر از چاه را برای نفوذ آب باران و آبهای سطحی به داخل چاه با شن و سنگریزه پر می نمائیم. روئ چاه مخصوصا در مواقعی كه از لوله پولیكا استفاده نمی گردد نباید آسفالت شده و یا با سیمان پر گردد.
10-داخل شیار های حفاری شده را با خاك سرند شده كشاورزی یا خاك نرم معمولی و یا خاك معمولی مخلوط با بنتونیت پر نمائید

نصب شینه و میله برقگیر
شینه داخل ساختمان باید توسط مقره هایی از دیوار ساختمان ایزوله گردد.قطر و طول شینه بستگی به تعداد انشعابات داخل ساختمان دارد .(تمامی تجهیزات داخل ساختمان بایستی بطور جداگانه و موازی به این شینه متصل گردد.)
در حالتیكه دكل روی ساختمان قرار داشته باشد سیم میله برقگیر نبایستی از داخل ساختمان برده شود بلكه باید خارج از ساختمان سیم كشیده شود و همینطور مسیر عبوری سیم ارت به داخل ساختمان تا شینه ورودی ساختمان باید عایق دار باشد.
در پای دكل توسط بست ، سیم میله برقگیر به یكی از پایه های دكل خیلی محكم متصل شود و تا بالای دكل به میله برقگیر متصل گردد. لازم بذكر است مسیر میله برقگیر از كابلهایی كه به آنتنها می روند باید جدا باشد .

 

 

تابلو برق یک کابینت برای تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلیدها و دستگیره‌های کنترلی و ابزارهای نمایش روی آن نصب می‌شوند. تابلوهای برق برای جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربرانِ تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می‌شوند. تابلوی برق تنها قسمتی از تجهیزات است که توسط کاربران دیده می‌شود و از این رو در طراحی آن به خوش‌نما بودن هم توجه می‌گردد.

تابلوی تقسیم واحد

 

تغذیهٔ مدارهای روشنایی و پریزهای هر واحد مسکونی از این تابلو فراهم می‌شود. این تابلوها جایگزین جعبه‌های تقسیم پراکنده در ساختمان‌ها قدیمی شده‌اند. در این روش سیم‌کشی، سامانه‌های جریان‌ضعیف، تغذیهٔ روشنایی و پریزهای برق کاملاً از هم مجزا هستند و مزیت آن این است که در صورت بروز اتصالی یا خطا در بخشی از ساختمان، تنها همان بخش از مدار خارج می‌شود. این تابلوها معمولاً در ورودی ساختمان یا آشپزخانه نصب می‌شوند. محل قرارگیری این تابلو را می‌توان در پلان پریزهای ساختمان مشاهده کرد که با نماد DP نمایش می‌دهند.

 

تابلوی عمومی

 

تابلوی عمومیبه تابلویی گفته می‌شود که برق مکان‌های عمومی یک ساختمان که همهٔ ساکنان به آن دسترسی دارند (مانند راه‌پله، پارکینگ، بام و حیاط) را فراهم می‌کند. این تابلو که باید برای همه در دسترس باشد معمولاً در پیلوت نصب می‌شود. در نقشه‌ها این تابلو را با GP نمایش می‌دهند. سیستم‌های آنتن مرکزی، آیفون، اعلام حریق، موتورخانه و آسانسور نیز از این تابلو تغذیه می‌شوند.

 

تابلوی کنتور

تابلوی اصلی یا تابلوی کنتور تابلویی است که در ورودی ساختمان قرار می‌گیرد و برق تمامی واحدها و فضاهای مشترک را تأمین می‌کند. این تابلو را در نقشه‌ها با MDP نمایش می‌دهند. کابل اصلی معمولاً از سمت پایین وارد کلیدفیوز این تابلو که از نوع قابل قطع زیر بار است می‌شود.

معمولا ترتیب انجام کارهای برق ساختمان به صورت زیر است :

 

مرحله اول

 

1 - کشیدن نقشه ساختمانی شامل سیستمهای روشنائی – سیستم های صوتی -  سوکتهای برق – تلفن – آنتن – آیفون – فن کوئیل ها – اطفاء حریق – برق اضطراری و موتور خانه.

 

2- اجرای نقشه روی کار.

 

3- تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خطِ  تراز با چک لاین.

 

4- شیار زدن مسیر لوله ها با شابلون ودستگاه شیارزن .

 

5- کندن قوطی کلیدها با دستگاه .

 

6- سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه ( در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس میشود).

 

7- نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آنها.

 

8- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه فیوز آورده می شود.

 

 ۹- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.

 

10- اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر  و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.

 

11- جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه ( این سینی برق ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و ....... نیازهای ساختمان به طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و وارد باکس های مورد نیاز خود می شود).

 

12- پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است.

 

13- نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

 

14- نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

 

15- تامین ارتینگ ساختمان( نصب پلیت و سیم مسی وزغال ونمک برای راه اندازی چاه ارت و ازآنجا به سینی برق و به مصرف کننده ها)

 

16- لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است(در پارکینگ های اداره جات داخل روشنائی آسانسور وروشنائی موتور خانه).

 

 

 

مرحله دوم:

 

 (بعد از کف سازی و کاشی کاری و سفید کاری دیوار)

 

 1- تمیز کردن قوطی کلیدها وبریدن لوله های اضافی روی کار.

 

2- سیم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم ها و قطر سیم ها و جنس سیم ها از روی استاندارد انتخاب میشود)

 

3- انداختن کابل شیلد دار برای بلندگوها وازآنجا به ولوم های همان اتاق و از آنجا به فیشهای پشت آمپلی فایرها.

 

4-کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به زیر کنتور(درصورت داشتن دیزل ژنراتوراین کابل ها داخل موتور خانه و وارد  تابلو های مخصوص خودش میشود).

 

5- کابل کشی تلفن –آنتن ماهواره وآیفون ازتابلوهای مخصوص خودش و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آنجا به باکس های مخصوص خودشان.

 

6- اتصالات سر سیم ها در داخل قوطی کلید- جعبه فیوزها – روشنائیها – توکارها – و جعبه آنتن – ماهواره- تلفن - اطفاء حریق- UPS(نصب دستگاه های تغذیه  UPS به شرکتهای مسئول مرتبط میشود)

 

 7- قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم ها توسط حوضچه قلع

 

8- عایق کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی (جایگزین لنت برق).

 

9- اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نور افکن ها در نما.

 

 

 

مرحله سوم ( بعد از نقاشی و کف تمام شده)

 

1- بستن کلید و پریز و تراز کردن آنها

 

.2- بستن ترمینال روی سر سیم ها.

 

4- نصب دتکتور های دود و شستی آنها روی جاهای تعیین شده

 

.5- نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سرسیم ها و فیوز بندی آنها

 

6- نصب آیفون تصویری بستن سوکتها و شستی های مربوط به آن.

 

 7- نصب آنتن مرکزی و سوئچینگهای مربوط به آن

 

8- نصب سوئچینگهای ماهواره ( نصب و راه اندازی ماهواره برعهده شرکت های مربوط میباشد)

 

9- نصب چشم لایتینگ در راه پله و پارکینگ ها

 

 10- نصب چشم لایتینگ در سرویسها برای هود مرکزی ( این چشم ها پس از عمل کردن به کنتاکتور و سپس کنتاکتور به سانتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویسها می شود)

 

11- نصب نور مخفی های داخل سقف کاذب و کفی های روی سرامیک.

 

نصب تجهزات برقی موتور خانه

 

 

 

1- نصب تابلوی برق موتورخانه (تجهیزات داخل تابلوبرق بر اساس نیازهای موتور خانه انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته میشود)

 

2- نصب پایه سینی برق روی دیوار وفیکس کردن سینی برق روی آن.

 

3- نصب لوله زیرسینی برق وازآنجا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده های دیگر.

 

4- کابل کشی از تابلوبرق روی سینی برق و داخل لوله ازآنجا سرالکترو موتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها.

 

5- وایرشوزدن و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی تخته کِلِم الکتروموتورها وترموستات ها و مصرف کننده ها واز آنجا به ترمینال زیر تابلو برق.

نمونه مقدار

Go to top